Téma: 

coaxil


Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Neužívejte Coaxil

Jestliže jste přecitlivělý/á na tianeptin nebo na kteroukoli další složku přípravku Coaxil anebo jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy (přípravky používané k léčbě deprese).

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Důležité informace o některých složkách přípravku Coaxil

Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Těhotenství a kojení

Pokud lékař neurčí jinak, Coaxil se nemá užívat během těhotenství a kojení.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Coaxil a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Coaxil nesmí být podáván současně s inhibitory monoaminooxidázy. Mezi podáváním inhibitorů monoaminooxidázy a přípravku Coaxil musí uplynout 2 týdny, mezi podáváním přípravku Coaxil a inhibitory monoaminooxidázy musí být 24hodinová přestávka.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Jestliže jste zapomněli užít Coaxil

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Jestliže jste užili více přípravku Coaxil, než jste měli

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Léčba přípravkem musí být v tomto případě ihned přerušena; bude proveden výplach žaludku a sledovány životně důležité funkce.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Jak Coaxil uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Coaxil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Jak Coaxil vypadá a co obsahuje toto balení

Coaxil je bílá oválná potahovaná tableta. Tablety jsou dostupné v blistrech po 30 nebo 90 obalených tabletách balených v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Les Laboratoires Servier 22 rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, Francie

Výrobce: Les Laboratoires Servier Industrie 905, Route de Saran, 45520 Gidy, Francie

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Co Coaxil obsahuje

Léčivou látkou je tianeptinum natricum (sodná sůl tianeptinu). Jedna tableta obsahuje 12,5 mg tianeptinu. Pomocnými látkami jsou: manitol, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, etylcelulóza, glycerol-oleát, povidon, sodná sůl karmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sacharóza, polysorbát 80, oxid titaničitý, hydrogenuhličitan sodný, bílý vosk.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Jak se Coaxil užívá

Vždy užívejte Coaxil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je tři tablety denně (jedna ráno, jedna v poledne a jedna večer), užité před nebo během jídla. Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. U starších nemocných, u nemocných s cirhózou nebo s ledvinnou nedostatečností musí být dávka snížena na 2 tablety denně. Léčba Coaxilem nemá být náhle zastavena, dávky mají být postupně snižovány během 7 až 14 dnů.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Cena léku

Coaxil TBL OBD 90 x 12,5 mg

  • maximální úhrada pojišťovny: 85,16 Kč
  • nejvyšší možná cena v lékárně při výdeji na recept: 99,46 Kč
  • nejvyšší možný doplatek pacienta: 14,30 Kč
  • průměrná aktuální cena v lékárně: 99,45 Kč
  • průměrný aktuální doplatek pacienta: 14,29 Kč
  • výše doplatku započitatelného do ročního limitu: 14,30 Kč

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Příbalový leták

Coaxil se používá k léčbě deprese (stav provázený nadměrným smutkem) různé závažnosti. Přípravek je určen dospělým nad 18 let. Jde o potahovanou tabletu, která obsahuje jako léčivou látku tianeptin. Tianeptin působí na centrální nervový systém. Po podání ústy se rychle a úplně vstřebává. Vylučuje se metabolizovaný (přeměněný) převážně ledvinami. Tianeptin se používá u poruch nálady, které jsou v naší populaci velmi časté. Mezi tyto choroby patří deprese, maniodepresivní psychóza, některé fobie, panická porucha, obsedantně-kompulzivní choroba a další úzkostné poruchy. Velkou výhodou tohoto a jemu podobných léků je, že nepůsobí tlumivě (neuspávají) a nenarušují intelekt léčeného.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může u některých pacientů nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (například řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a podobně). Tuto činnost byste měli vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Coaxil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen. U některých pacientů se při užívání přípravku mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako únava, nespavost, ospalost, úzkost, sucho v ústech, zácpa, bolesti břicha, nevolnost, závratě, bolest zad, bolest hlavy. Dále se může vzácněji objevit zvracení, zažívací obtíže, průjem, snížení chuti k jídlu, svědění, návaly, poruchy vidění a chutě nebo poruchy soustředění. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

TIANEPTIN ALIAS COAXIL

Princip účinku

Tianeptin má v mozku vliv na systém takzvaných neuromediátorů, což jsou sloučeniny umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. Tianeptin má oproti většině ostatních antidepresiv odlišné působení a poměrně selektivně zvyšuje zpětné vychytávání neuromediátoru známého jako serotonin. Tím dochází ke změnám v centrálním nervovém systému a ke zlepšení nálady.

Zdroj: Tianeptin alias Coaxil
Zveřejněno dne: 2.8.2016

LÉKY BEZ DOPLATKU

C

CALCIFEROL BIOTIKA FORTE 7,5MG/ML

CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G

CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA

CALCIUM CHOLECALCIFEROL BÉRES 600MG/400IU

"CALCIUMFOLINAT EBEWE""""" 10MG/ML

"CALCIUMFOLINAT EBEWE""""" 15MG

CAPECITABINE ACCORD 500MG

CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500MG

CAPECITABINE TEVA 500MG

CARBOPLATIN ACCORD 10MG/ML

CARZAP 16MG

CARZAP 32MG

CARZAP 8MG

CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG

CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40MG

CEFAZOLIN SANDOZ 1G

CEFTRIAXON KABI 1G

CEFTRIAXON KABI 2G

CEFTRIAXON MEDOPHARM 1G

CELEBREX 100MG

CELEBREX 200MG

CELEKOXIB MYLAN 100MG

CELEKOXIB MYLAN 200MG

CEPROTIN 500IU

CERTICAN 0,25MG

CERUCAL 10MG

CEZERA 5MG

CHLORAMPHENICOL VUAB 1G

CHOLESTEROL MODULE

CIPLOX 500 500MG

CIPRALEX OROTAB 20MG

CISORDINOL 10MG

CITALOPRAM +PHARMA 20MG

CITALOPRAM ACTAVIS 20MG

CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G

CITRAFLEET PRÁŠEK PRO PERORÁLNÍ ROZTOK 10MG/3,5G/10,97G

CLOBEX 500MCG/G

CLOPIDOGREL ACTAVIS 75MG

CLOZAPIN DESITIN 100MG

CLOZAPIN DESITIN 25MG

COAXIL 12,5MG

COMIDA PKU B FORMULA

COMIDA PKU B FORMULA ČOKOLÁDA

COMIDA PKU B FORMULA JAHODA

COMIDA PKU C

COMPETACT 15MG/850MG

CONVULEX 300MG/ML

CONVULEX 300 300MG

CONVULEX 500 500MG

CORBILTA 200MG/50MG/200MG

CORTIMENT 9MG

CROMOHEXAL 20MG/ML

CUBISON

CURACNÉ 20MG

CURATODERM 4,17MCG/G

Zdroj: Léky bez doplatku
Zveřejněno dne: 7.6.2017

MODERNÍ NENÁVYKOVÁ ANTIDEPRESIVA

Tricyklická antidepresiva

Tricyklická antidepresiva jsou nejstarším typem léků na depresi. Zabraňují zpětnému vychytávání neurotransmiterů (serotoninu, noradrenalinu a dalších). V současnosti se nasazují až po selhání novějších selektivních inhibitorů (SSRI, SNRI), zejména v těžkých případech. Mají totiž více vedlejších účinků, například bušení srdce a zrychlený tep, zmatenost, rozostřené vidění a další. Do skupiny těchto léčiv patří: Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (účinná látka dosulepin), Anafranil (účinná látka clomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (účinná látka tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.

Clomipramin

Clomipramin je lék spadající do kategorie tricyklických antidepresiv. V 60. letech 20. století byl uveden na trh švýcarskou společností Geigy, dnes známou jako Novartis. Prodává se pod obchodním názvem Anafranil. V ČR jej lze zakoupit pouze na lékařský předpis.

Indikace: Je prvním antidepresivem, které mělo pozitivní účinek na pacienty s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD), a je považován za základní lék pro pacienty s OCD. Nástup účinku se liší, udává se 2 až 3 týdny. Někdy dochází k plnému efektu až po 2 až 3 měsících.

Vedlejší účinky: Vedlejší účinky jsou zpravidla mírné a vymizí během prvních několika týdnů léčby. Výskyt vedlejších účinků je individuální. Na rozdíl od antidepresiv 3. generace SSRI má clomipramin více vedlejších účinků. Mezi hlavní patří poruchy sexuálních funkcí, dále může krátce zvýšit či snížit tlak.

Zdroj: Moderní nenávyková antidepresiva
Zveřejněno dne: 29.1.2016