Informace od zdravotní sestry

HLAVNÍ STRÁNKA

  

PROSTATA

  

KREVNÍ TLAK

  

CUKROVKA

  

WARFARIN

  
Téma

PLEGOMAZIN

Plegomazin a alkohol

Během léčby přípravkem Plegomazin nepijte alkohol. Alkohol může zesílit tlumivé účinky přípravku Plegomazin.

Zdroj: Plegomazin

Jestliže jste přestal(a) používat Plegomazin

Jestliže přestanete používat Plegomazin, mohou se vaše obtíže vrátit. Proto se vždy řiďte pokyny svého lékaře.

Zdroj: Plegomazin

Působení slunečního záření

Plegomazin může zvýšit citlivost kůže na sluneční záření. Během používání tohoto přípravku se tedy chraňte před přímým slunečním zářením.

Zdroj: Plegomazin

SPC Plegomazin 25 mg/5 ml

Jedná se o injekční roztok, který obsahuje chlorpromazini hydrochloridum.

Zdroj: Plegomazin

Jak se Plegomazin používá

Plegomazin obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra injekcí hluboko do svalu.

Jaké množství přípravku Plegomazin se podává:

Pokud si nejste jistý(á), proč je vám přípravek Plegomazin podáván, nebo pokud máte jakékoli otázky ohledně množství podávaného přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru. Po podání injekce zůstaňte nejméně půl hodiny ležet, protože může dojít k poklesu krevního tlaku.

Zdroj: Plegomazin

Co je Plegomazin a k čemu se používá

Plegomazin je přípravek působící na centrální nervovou soustavu (patří do skupiny přípravků nazývaných antipsychotika nebo neuroleptika). Je určen k léčbě psychotických stavů, jako například schizofrenie, těžkých poruch chování s psychomotorickou excitací a úzkostí. Dále se používá k doplňkové léčbě bolesti (neuralgické, neuritické, spojené s nádorem a u popálenin), k léčbě tetanu nebo akutní intermitentní porfyrie.

V pediatrii se používá k léčbě excitace (vzrušení) a zvracení.

Zdroj: Plegomazin

Jak Plegomazin vypadá a co obsahuje toto balení

Jde o čirý bezbarvý roztok bez zápachu.

Ampulky mají obsah 5 ml, jsou z bezbarvého skla se zelenomodrými kódovými proužky a bílými odlamovacími kroužky. Jsou zabaleny ve tvarované plastikové fólii a v krabičce.

Velikost balení: 10 ampulek.

Zdroj: Plegomazin

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

Zdroj: Plegomazin

Jestliže byla vynechána dávka přípravku Plegomazin

Váš lékař nebo zdravotní sestra vám sdělí pokyny ohledně doby podávání přípravku. Není pravděpodobné, že by vám přípravek nebyl podán dle doporučení lékaře. Pokud se však domníváte, že vám byla vynechána dávka, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Zdroj: Plegomazin

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Zdroj: Plegomazin

Lékařská a laboratorní vyšetření

Před léčbou a během ní může váš lékař požadovat provedení některých lékařských nebo laboratorních vyšetření. Ty mohou zahrnovat laboratorní testy a EKG s cílem zkontrolovat srdeční funkce i zrak. V průběhu léčby dítěte pak může lékař provádět každý rok testy pro hodnocení schopnosti učení vašeho dítěte.

Plegomazin obsahuje disiřičitan draselný a siřičitan sodný, ty mohou způsobovat těžké alergické reakce nebo potíže s dýcháním (bronchospasmus).

Zdroj: Plegomazin

Jestliže vám bylo podáno více přípravku Plegomazin, než mělo být

Není pravděpodobné, že by vám lékař nebo zdravotní sestra podali příliš mnoho léku. Lékař a zdravotní sestra budou sledovat váš zdravotní stav a kontrolovat lék, který vám podávají.

Příliš velká dávka přípravku Plegomazin může vyvolat pocit ospalosti nebo závratě s rychlým srdečním tepem. Můžete mít ztuhlé pohyby, třes nebo křeče. Pokud se u vás tyto příznaky objeví, ihned to sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře. Jestliže nejste v nemocnici, ihned se tam vraťte a informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, nebo jděte na pohotovost.

Zdroj: Plegomazin

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Plegomazin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte dětského lékaře.

Nekojte, pokud je vám podáván Plegomazin, protože malé množství může přecházet do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než vám bude tento přípravek podáván.

Plegomazin může působit ženám potíže při otěhotnění, protože snižuje plodnost, u mužů nejsou údaje dostupné.

Zdroj: Plegomazin

Jak Plegomazin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Zdroj: Plegomazin

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Plegomazin používat

Nepoužívejte Plegomazin:

  • jestliže jste alergický(á) na chlorpromazin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku;
  • jestliže jste alergický(á) na látky podobné chlorpromazinu (ostatní fenothiaziny, jako je například levomepromazin, flufenazin, pipothiazin nebo prochlorperazin);
  • jestliže máte zvýšený tlak uvnitř oka (glaukom);
  • jestliže máte problémy s močením v důsledku problémů s prostatou;
  • jestliže jste dříve měl(a) nízký počet určitých bílých krvinek (agranulocytů);
  • jestliže užíváte některé dopaminergní přípravky, jako je například amantadin, ropinirol, bromokriptin, kromě situací, kdy jsou užívány k léčbě Parkinsonovy choroby;
  • jestliže kojíte;
  • jestliže užíváte citalopram nebo escitalopram (k léčbě deprese).

Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká, nesmíte tento lék užívat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před podáním přípravku Plegomazin se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Zdroj: Plegomazin

Plegomazin v porodnictví

Plegomazin účinkuje na centrální nervový systém a pomocí ovlivnění některých receptorů má vliv na rovnováhu neurotransmiterů v mozku. Tyto neurotransmitery jsou různé chemické sloučeniny, které zprostředkovávají přenosy vzruchů mezi neurony. Chlorpromazin poměrně neselektivně blokuje dopaminové, noradrenalinové, acetylcholinové a serotoninové receptory. Plegomazin má silný antipsychotický účinek a užívá se u psychiatrických stavů, jako je schizofrenie, maniodepresivní psychóza a různé poruchy chování.

Jak již bylo uvedeno, vedle klasických psychiatrických indikací je Plegomazin pro své tlumicí účinky využíván také v porodnictví. Podává se na celkové zklidnění a útlum reaktivní dělohy na konci těhotenství před porodem ve formě injekcí. Přestože lék není schválen k použití v této indikaci, je takto využíván již poměrně dlouho a bez zaznamenaných negativních důsledků. Pokud gynekolog na základě svých zkušeností uzná za vhodné Plegomazin nasadit před porodem nebo při porodu, tak je to zcela v jeho kompetenci. Lék existuje pouze ve formě injekcí určených k nitrosvalovému podání. Jedna ampule obsahuje 25 miligramů účinné látky.

Zdroj: Plegomazin

Plegomazin v těhotenství

Plegomazin, tedy obsahová účinná látka chlorpromazin, opravdu není v těhotenství vhodná; měla by se v graviditě užívat jen výjimečně s maximální opatrností a skutečně především při úporném zvracení. V prvním trimestru těhotenství obecně je třeba obzvláštní opatrnosti při užívaní všech léků vůbec, stejně jako vystavovaní se potenciálně škodlivým vlivům.

Plegomazin je pozitivní v tom, že má výrazné protizvracivé účinky a také působí sedativně (tlumivě). Tyto vlastnosti má i Torecan (obsahová látka thiethylperazin), takže se oba přípravky používají v obdobných případech, ale na rozdíl od Plegomazinu se Torecan (respektive thiethylperazin) může užívat i v těhotenství, a to i v prvním trimestru (thiethylperazin navíc působí i proti závratím a u kinetóz – nevolnosti při cestovaní). Pokud jste navíc astmatik, pak pozor na současné podávaní Torecanu i Plegomazinu s bronchodilatancii – sympatomimetiky (například obsahové látky salbutamol nebo fenoterol), to by mohlo eventuálně způsobit snížení krevního tlaku a zrychlení srdeční frekvence (hypotenze a tachykardie).

Zdroj: Plegomazin

Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je chlorpromazini hydrochloridum 25 mg v jedné ampulce (5 ml).

Pomocnými látkami jsou disiřičitan draselný, siřičitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, hydrochinon, chlorid sodný, voda na injekci.

Zdroj: Plegomazin

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Na začátku léčby tímto přípravkem neřiďte ani neobsluhujte stroje. Při delší léčbě se o vykonávání těchto činností poraďte s lékařem.

Po použití tohoto léku se můžete cítit ospalý(á). Pokud k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje ani stroje.

Zdroj: Plegomazin

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi, případně zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Zdroj: Plegomazin

Doporučené dávky

Dospělí:

Průměrná denní dávka je třikrát denně 25 mg. U těžších psychiatrických onemocnění je denní dávka třikrát denně 100–200 mg.

Děti a dospívající ve věku 1–18 let:

Průměrná denní dávka je třikrát až čtyřikrát 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti nebo 60 mg/m2 plochy povrchu těla. Maximální denní dávka u dětí ve věku 1–5 let by neměla přesáhnout 40 mg a u dětí ve věku 6–12 let 75 mg.

Děti do 1 roku:

Dětem do jednoho roku se Plegomazin obvykle nepodává.

Starší pacienti:

Těmto pacientům lékař sníží velikost dávky na jednu třetinu až polovinu obvyklé denní dávky u dospělých.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

U pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování, pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin lékař sníží dávku.

Pacienti s poruchou funkce jater:

U pacientů s poruchou funkce jater lékař zváží snížení dávky.

Zdroj: Plegomazin

Autor obsahu

Mgr. Světluše Vinšová


ČeskáOrdinace

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

 SiteMAP

NABÍDKA OBCHODU

Minna Life kGoal

Minna Life kGoal

Cena: 3883 Kč

Barnys Effective

Barnys Effective

Cena: 249 Kč